Tertip Komitesi Açıklamaları

1. Açıklama

2. Açıklama

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NDE YİNE ALANLARDAYIZ !

İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler,
İşgale, sermayenin küresel saldırılarına, yoksulluğa ve küresel sömürüye 'hayır' diyenler,
Kardeşçe bir arada yaşamak isteyenler,
Eşit, özgür, adaletli ve demokratik bir Türkiye hedefleyenler,

ÇAĞRIMIZ SİZEDİR!

120 yıldır emekçilerin ve halkın taleplerini 1 Mayıs'ta daha kararlı, daha güçlü ve daha kitlesel seslendirme çağrısıdır !

Barış, demokrasi ve birlik için dayanışma ve ortak mücadele çağrısıdır!
Ve çağrımız, tüm yetkilileredir; bu sese kulak verin çağrısıdır.

Ortadoğu halkları zengin enerji kaynaklarına sahip olmak suçmuş gibi bedelini kan ve gözyaşı ile ödüyorlar.

ABD emperyalizmi, dünya çapında egemenliğini güçlendirmek, enerji kaynaklarına sahip olmak ve neo-liberal küreselleşmeyi sağlamak için zora, şiddete ve işgale başvurmaktan çekinmiyor.

Afganistan, Filistin ve Irak kaynıyor; halkların yaşadığı acılar, insanlık tarihine kara bir leke gibi düşüyor. ABD, şimdi de Suriye ve İran'ı hedef göstererek, bölgede yeni çatışmalara zemin hazırlıyor.

ABD ve çıkar odaklarının, Türkiye'yi çatışma ortamının bir taşeronu haline getirme oyunları sürüyor. Demokrasiden korkanlar, gerilim ve çatışmadan rant sağlamak isteyenler, huzursuzluğu körükleyenler, halka ve emekçilere kirli bir senaryo yazıyorlar.

Küresel sermayenin kıskacındaki ülkemiz, her gün daha fazla işsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleniyor. Yıllardan beri ülke kaynakları, yağma ve talan politikalarıyla uluslar arası sermayeye açılıyor. Özelleştirme politikalarıyla fabrikalar kapatılıyor ya da sermayeye peşkeş çekiliyor.
Devleti küçültme adı altında başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere, kamu hizmetleri tasfiye edilmek, paralı hale getirilmek isteniyor.
Sağlımız küresel sermaye tekellerine peşkeş çekiliyor.
Getirilen yasa ile, prim borcu olanların sağlık hizmeti alması zorlaşıyor.
Emekli maaşları düşürülüyor.
Ekonomiye IMF yön veriyor, hükümet emekçilerin ve halkın taleplerini dikkate almıyor.

Giderek artan borçlarla tarım can çekişiyor, esnaf kan ağlıyor, emekliler çile çekiyor, ücretler geriletiliyor, sosyal haklarımıza yönelik saldırılar devam ediyor. Daha fazla sömürmek için örgütsüz ve güvencesiz bir çalışma yaşamı isteniyor.

Büyüyen ekonomik tahribatla birlikte demokratikleşme sorunları da sürüyor.
12 Eylül hukuku varlığını sürdürürken, demokratik hukuk devleti olmanın gerektirdiği köklü adımlar atılmıyor.

Hak ve özgürlüklere ilişkin taleplerin önü kesilmek isteniyor.Hem yasalar, hem de uygulamalar temel hak ve özgürlüklere ilişkin sorunlara kaynaklık ediyor. Özgürlükçü, bağımsız, demokratik ve barış içinde yaşayan bir Türkiye talebimiz devam ediyor.

DEĞİŞTİREBİLİRİZ ! ÇÖZÜM ELİMİZDE;

Eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsız ve demokratik bir Türkiye hayal değil!
1 Mayıs'ta, Mücadelemizi, birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirerek, alanları doldurarak, haklı taleplerimizi bir kez daha savunacağız:

- Ülkemizde ve bölgemizde barış ve kardeşlik güçlendirilmelidir. Sorunların diyalog ve barışçıl çözümü için, bütün taraflar sorumlu davranmalıdır.

- Her alanda tam bir demokratikleşme sağlanmalı, demokratik hukuk devleti önündeki yasal ve uygulamadan kaynaklı engeller kaldırılmalıdır.

- Örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebilme, yaşama, çalışma ve eğitim özgürlüğü genişletilmelidir. Siyasetin katılımcı ve çoğulcu bir yapıya kavuşabilmesinin ve örgütlü toplumun yolu açılmalıdır.

- Sendikal hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller, bütün anti-demokratik hükümler kaldırılmalı, demokratik bir çalışma düzeni kurulmalıdır.

- Kamu emekçilerinin toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve özgürlükleri ile siyaset yapma haklarının önündeki engeller kaldırılmalı, kamu emekçilerine yönelik baskı ve sürgün politikalarından vazgeçilmelidir.

- IMF ile yapılan bütün anlaşmalar iptal edilmeli, borçlar yeniden yapılandırılmalıdır. Ekonomik tercihler üretimi, yatırımı ve istihdamı esas almalıdır.

- Özelleştirmeler ve kamu hizmetlerinin küçültülmesi girişimleri derhal durdurulmalı, eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğe ayrılan paylar artırılmalıdır.

- Reform adı altında emeklilik ve sağlık haklarını ticarileştirme, emekli yaşını ve prim ödeme sürelerini artırma, emekli aylıklarını düşürme girişimlerinden vazgeçilmelidir.

- Kayıtdışı ekonomi kayıt altına alınmalı; Asgari ücret insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenerek, vergi dışı bırakılmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik tek yanlı ücret politikalarından vazgeçilmelidir. Adil bir vergi reformu derhal yapılmalıdır.

- Çocuk işçiliği ve istismarına son verilmeli, çalışma yaşamındaki her türlü ayrımcılığa son verilmelidir. Özürlülere hayatın her alanına daha fazla katılma olanağı yaratılmalıdır.

Emek Platformu, son dönemde tırmanma eğiliminde olan, terör ve şiddet olaylarını ve ülkede yükselen gerilimi kaygı ile takip etmektedir.

Emek Platformu, kimden gelirse gelsin, terör ve şiddete karşıdır.
Şiddet ve şiddetin yarattığı gerilim, toplumu sarsmakta, toplumda öfke ve nefret duygularını yaygınlaştırmakta ve linç girişimlerinin tırmanmasına neden olmaktadır.

Silahların konuştuğu yerde demokratik çözümler gündeme gelemez. Herkesin, tartışmalara şiddetten uzak özgür bir zeminde ve özgür bir zihinle katılması gerekmektedir.

Çok yönlü, acil ve öncelikli çözümler üretmek, herkesin onurlu bir yaşam sürme özgürlüğünü sağlayacak siyasi çözümlere ve yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
Kitlelerin sindirilmesi için yaygınlaştırılan korkunun ve paranoyanın egemen olduğu çözümler yerine, hukukun, demokrasinin ve özgüvenin etkin olduğu sağlıklı çözümlere ihtiyaç vardır.

- ADALET, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK
- EŞİT PAYLAŞIM,
- İŞ, GELİR VE İSTİHDAM GÜVENCESİ
- PARASIZ SAĞLIK, PARASIZ EĞİTİM
- VE 1 MAYIS'IN RESMİ TATİL OLMASI İÇİN ALANLARDAYIZ.

YAŞASIN 1 MAYIS
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMASI

EMEK PLATFORMU
1 Mayıs 2006


 

 
Back to Top